Překladatelská kancelář Brno
Ověřené překlady s doložkou soudního překladatele
Odborné překlady od roku 1997
Právní a technické překlady

Smluvní podmínky pro překladatelské a související služby

I   Úvodní ustanovení

1. Tyto smluvní podmínky pro překladatelské a související služby (dále jen "smluvní podmínky") tvoří nedílnou součást smluvního vztahu mezi objednatelem a dodavatelem.

2. Dodavatelem se pro účely těchto smluvních podmínek rozumí:

Mgr. Alena Petrovicová
Cacovická 1585/62
61400 Brno
IČ: 68099207

3. Objednatelem se pro účely těchto smluvních podmínek rozumí zákazník dodavatele, který prostřednictvím elektronické objednávky z webových stránek dodavatele, emailem, poštou, anebo osobně v kanceláři dodavatele písemně objedná jeho služby.

II   Předmět plnění

1. Předmětem plnění je vyhotovení, zajištění nebo zprostředkování překladu v elektronické a tištěné podobě, notářských kopií překládaných dokumentů, korektury, jazykové revize, přepisu textu, kopírovacích, grafických, fotografických a veškerých dalších služeb přímo souvisejících s překladem (dále jen "zakázka") podle požadavků uvedených v objednávce.

III   Vznik smluvního vztahu

1. Smluvní vztah mezi objednatelem a dodavatelem vzniká na základě písemné objednávky objednatele potvrzené dodavatelem. Za písemnou formu se považuje také e-mail nebo elektronická objednávka odeslaná objednatelem z webových stránek dodavatele (dále jen "objednávka").

2. Dodavatel vždy písemně potvrdí příjem objednávky. Dokud tak neučiní, nelze objednávku považovat za přijatou a smluvní vztah nevznikne.

3. Za potvrzení objednávky se nepovažuje potvrzovací e-mail, který objednatel obdrží automaticky po zaslání elektronické objednávky z webových stránek dodavatele. V tomto případě dodavatel následně kontaktuje objednatele osobně e-mailem a potvrdí podmínky uvedené v elektronické objednávce. Jsou-li některé podmínky pro dodavatele neakceptovatelné, smluvní vztah nevznikne, dokud nedojde k vyřešení sporných bodů objednávky.

IV   Zpracování zakázky

1. Dodavatel se zavazuje vyhotovit zakázku dle podmínek uvedených v objednávce.

2. Dodavatel se zavazuje odevzdat vyhotovenou zakázku ve stejném formátu a grafické úpravě, ve které obdržel podklady, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

3. Obsahuje-li text, který je předmětem objednávky, specifickou terminologii objednatele či jiné odborné výrazy, zkratky apod. zavedené objednatelem, je tento povinen poskytnout dodavateli příslušnou terminologickou databázi nebo jiné podklady a pomocné materiály a instruovat dodavatele, jak tuto specifickou terminologii používat. Pokud tak neučiní, nelze nedodržení takovéto specifické terminologie reklamovat. Objednatel má v této souvislosti právo provádět průběžnou kontrolu zpracování zakázky.

4. Dodavatel se zavazuje, že uchová v tajnosti veškeré úkony spojené s předmětem plnění (zakázkou) a rovněž všechny materiály, které mu objednatel poskytne.

5. Objednatel se zavazuje převzít vyhotovenou zakázku a zaplatit dodavateli dohodnutou cenu. Objednatel může převzít zakázku následujícími způsoby:
a. osobně v kanceláři dodavatele,
b. elektronickou cestou (e-mail, webové rozhraní, externí serverové úložiště)
c. poštovní doručovací službou,
d. jiným předem dohodnutým způsobem.

6. Není-li možné dodat vyhotovenou zakázku ze závažných důvodů dohodnutým způsobem, je dodavatel oprávněn zvolit náhradní způsob doručení vyhotovené zakázky. Na tuto okolnost upozorní objednatele předem.

7. Objednatel je povinen dodavateli bezprostředně potvrdit obdržení vyhotovené zakázky.

8. Odmítne-li objednatel bez závažného důvodu převzít vyhotovenou zakázku, považuje se tato zakázka za řádně dodanou a dodavateli vzniká právo na úhradu ceny.

V   Zrušení objednávky

1. Pokud se po uzavření smluvního vztahu vyskytnou neodstranitelné překážky bránící ve splnění závazků plynoucích z uzavřené objednávky, má každá ze stran právo písemně zrušit objednávku.

2. V případě, že uzavřenou objednávku zruší objednatel, obdrží již vyhotovenou část zakázky a tuto je povinen uhradit. Vzhledem k rozpracovanosti takové zakázky nelze reklamovat její vady.

3. Zruší-li uzavřenou objednávku dodavatel, učiní tak po dohodě s objednatelem.

4. Smluvní vztah mezi objednatelem a dodavatelem zaniká až po vypořádání veškerých závazků stran ze zrušené objednávky.

VI   Cena a úhrada zakázky

1. Podkladem pro cenovou kalkulaci zakázky je platný ceník služeb dodavatele.

2. Nelze-li na základě výchozího zadání spočítat předem přesnou cenu z technických důvodů (například nelze určit přesný rozsah výchozího textu či časovou náročnost grafického zpracování), provede se pouze odhad ceny zakázky, a výsledná cena se vypočítá až po zpracování zakázky.

3. Cenu zakázky lze hradit způsoby uvedenými na webových stránkách dodavatele.

4. Podkladem k úhradě ceny zakázky při platbě předem je platební pokyn dodavatele. V případě platby při nebo po dodání zakázky je podkladem k úhradě vyúčtování nebo daňový doklad dodavatele. Vyúčtování se vystavuje ke každé vyhotovené zakázce, stálým zákazníkům je daňový doklad zasílán v dohodnuté periodicitě.

5. Neuhradí-li objednatel cenu zakázky ve smluvené lhůtě, v případě platby předem smluvní vztah zaniká bez plnění ze strany dodavatele, v případě platby při nebo po dodání zakázky se objednatel zavazuje uhradit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou ceny zakázky.

6. V případě platby při nebo po dodání zakázky je dodavatel oprávněn požadovat po objednateli zálohu na provedení služeb.

VII   Odpovědnost za vady

1. Vyhotovená zakázka má vady v případech, kdy nebyla vyhotovena v souladu s objednávkou.

2. Reklamuje-li objednatel kvalitu vyhotovené zakázky, musí popsat charakter a rozsah vad a případně navrhnout řešení, které požaduje.

3. Uznané vady dodavatel odstraní způsobem a ve lhůtě, na nichž se shodl s objednatelem.

4. Dodavatel si vyhrazuje právo přezkoumat důvody reklamace prostřednictvím nezávislých osob (jiných překladatelů, korektorů, soudních znalců apod.).

5. V případě, že mezi smluvními stranami vznikne spor o oprávněnosti uplatněných nároků objednatele z odpovědnosti za vady, zavazují se smluvní strany řešit tento spor mimosoudní cestou, a to formou znaleckého posudku nezávislého rozhodce, zvoleného dohodou smluvních stran ze seznamu soudních překladatelů a tlumočníků vedeného příslušným soudem. Zálohu spojenou s náklady na vyhotovení znaleckého posudku nezávislého rozhodce je dodavatel i objednatel povinen uhradit ve stejné výši s tím, že konečné vyúčtování bude provedeno podle míry úspěšnosti v reklamačním řízení.

6. Za škodu způsobenou vadami vyhotovené zakázky odpovídá dodavatel do výše ceny zakázky.

7. Objednatel je povinen uplatnit nároky z vad zakázky u dodavatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od vyhotovení zakázky.

IX   Závěrečná ustanovení

1. Pokud tyto obchodní podmínky nestanoví jinak, řídí se právní vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb. a 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

2. Tyto smluvní podmínky jsou platné a účinné do doby, než budou nahrazeny aktualizovaným zněním.

V Brně, dne 28. 2. 2018

Prekladys