Překladatelská kancelář Brno
Ověřené překlady s doložkou soudního tlumočníka
Odborné překlady od roku 1997
Čeština - Angličtina - Němčina

Překladatel

Tradice a zkušenosti

Jsme stabilní tým úzce oborově zaměřených profesionálních překladatelů s dlouholetými zkušenostmi.

Odborné překlady od roku 1997

Páteří našeho týmu jsou Mgr. Alena Petrovicová a Mgr. Jiří Šantavý, zapsaní na seznamu překladatelů a tlumočníků vedeném Krajským soudem v Brně. Dlouhodobě spolupracujeme s několika dalšími externími profesionálními překladateli.

Zásadně nevyužíváme služeb překladatelů, kteří si pouze přivydělávají ve volném čase (studenti, učitelé apod.).

Překládáme jen to, co umíme na 100%

Nemůžeme vám nabídnout překlady do všech jazyků ani ze všech oborů lidské činnosti. Překládáme texty, u nichž jsme schopni zaručit odbornou a jazykovou správnost a zodpovědně provést korekturu.

Korektor a rodilý mluvčí

Základní jazyková korektura je vždy zahrnuta v ceně překladu. Spolupracujeme také se zahraničními profesionálními překladateli, které využíváme při požadavku na korekturu či překlad vyhotovený přímo rodilým mluvčím.

Rádi bychom v této souvislosti poukázali na skutečnost, že často inzerovaný rodilý mluvčí neznamená automaticky kvalitní překlad. Mnohdy se jedná o zahraniční studenty, kteří si při studiu pouze přivydělávají. Jedinou jejich kompetencí občas bývá (někdy i podprůměrná) znalost rodného jazyka.

Překládané jazyky a obory

Překládané jazyky

Provádíme překlady v anglickém jazyce, německém jazyce a českém jazyce. U těchto jazyků jsme schopni zaručit odbornou i jazykovou správnost.

Překlady právních dokumentů

 • kupní smlouva, nájemní smlouva, pracovní smlouva, smlouva o dílo, společenská smlouva
 • žaloba, soudní rozhodnutí, rozsudek, dožádání
 • zákon, vyhláška, nařízení
 • plná moc, čestné prohlášení, notářský zápis, osvědčení
 • občanské a obchodní právo
 • obchodní podmínky, stanovy, zápis z jednání atd.

Překlady s doložkou soudního tlumočníka

 • výpis z evidence rejstříku trestů, výpis z obchodního a živnostenského rejstříku
 • výpis z katastru nemovitostí
 • maturitní vysvědčení, výuční list, vysokoškolský diplom
 • rodný list, oddací list, úmrtní list
 • potvrzení o době trvání pojištění odpovědnosti a škodném průběhu pojištění
 • certifikáty a osvědčení o shodě
 • znalecké posudky atd.
Prekladys