Překladatelská kancelář Brno
Ověřené překlady s doložkou soudního překladatele
Odborné překlady od roku 1997
Právní a technické překlady

Překládané jazyky a obory

Překládané jazyky

Provádíme překlady v anglickém jazyce, německém jazyce a českém jazyce. U těchto jazyků jsme schopni zaručit odbornou i jazykovou správnost.

Překlady právních dokumentů do češtiny

Překlady právních dokumentů do angličtiny/němčiny

Příklady překládaných dokumentů:

 • kupní smlouva, nájemní smlouva, pracovní smlouva, smlouva o dílo, společenská smlouva
 • žaloba, soudní rozhodnutí, rozsudek, dožádání
 • zákon, vyhláška, nařízení
 • plná moc, čestné prohlášení, notářský zápis, osvědčení
 • občanské a obchodní právo
 • obchodní podmínky, stanovy, zápis z jednání atd.

Překlady technických dokumentů do češtiny

Překlady technických dokumentů do angličtiny/němčiny

Příklady překládaných dokumentů:

 • strojírenské obory
 • automobilový průmysl
 • potravinářský průmysl
 • technické listy, bezpečnostní listy
 • uživatelské příručky, technické návody
 • patenty

Překlady s doložkou soudního tlumočníka do češtiny

Překlady s doložkou soudního tlumočníka do angličtiny/němčiny

Příklady překládaných dokumentů:

 • výpis z evidence rejstříku trestů, výpis z obchodního a živnostenského rejstříku
 • výpis z katastru nemovitostí
 • maturitní vysvědčení, výuční list, vysokoškolský diplom
 • rodný list, oddací list, úmrtní list
 • potvrzení o době trvání pojištění odpovědnosti a škodném průběhu pojištění
 • certifikáty a osvědčení o shodě
 • znalecké posudky atd.

Ověřený úřední překlad

Legislativa upravující činnost soudních překladatelů a tlumočníků

Výkon činnosti soudních překladatelů a tlumočníků a veškeré náležitosti soudního překladu (úřední překlad, ověřený překlad, certified translation, beglaubigte Übersetzung) upravuje zákon č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích a dále související vyhláška č. 506/2020 Sb., o výkonu tlumočnické a překladatelské činnosti a vyhláška č. 507/2020 Sb., o odměně a náhradách soudního tlumočníka a soudního překladatele.

Jak se provádí úřední překlad?

Úřední překlad neboli soudní překlad provádí soudní překladatel (soudní tlumočník) tak, že pod přeložený text připojí ověřovací doložkou a otisk kulatého razítka se státním znakem. Překlad poté neoddělitelně spojí s překládanou listinou a takto spojený dokument odevzdáte.

Ověřovací doložka soudního překladatele

Doložka soudního překladatele/tlumočníka stvrzuje, že podepsaný překladatel byl do funkce řádně jmenován příslušným úřadem (soudem, ministerstvem spravedlnosti) a jím pořízený překlad se shoduje s textem připojené listiny.

Originální listina, ověřená nebo prostá kopie listiny?

Zda se úřední překlad spojí s originálem listiny, její ověřenou či prostou kopií, rozhoduje úředník, jemuž překlad s doložkou soudního překladatele (úřední překlad) odevzdáváte.

Prekladys