Překladatelská kancelář Brno
Ověřené překlady s doložkou soudního tlumočníka
Odborné překlady od roku 1997
Právní a technické překlady

Překládané jazyky a obory

Překládané jazyky

Provádíme překlady v anglickém jazyce, německém jazyce a českém jazyce. U těchto jazyků jsme schopni zaručit odbornou i jazykovou správnost.

Překlady právních dokumentů do češtiny

Překlady právních dokumentů do angličtiny/němčiny

 • kupní smlouva, nájemní smlouva, pracovní smlouva, smlouva o dílo, společenská smlouva
 • žaloba, soudní rozhodnutí, rozsudek, dožádání
 • zákon, vyhláška, nařízení
 • plná moc, čestné prohlášení, notářský zápis, osvědčení
 • občanské a obchodní právo
 • obchodní podmínky, stanovy, zápis z jednání atd.

Překlady technických dokumentů do češtiny

Překlady technických dokumentů do angličtiny/němčiny

 • strojírenské obory
 • automobilový průmysl
 • potravinářský průmysl
 • technické listy, bezpečnostní listy
 • uživatelské příručky, technické návody
 • patenty

Překlady s doložkou soudního tlumočníka do češtiny

Překlady s doložkou soudního tlumočníka do angličtiny/němčiny

 • výpis z evidence rejstříku trestů, výpis z obchodního a živnostenského rejstříku
 • výpis z katastru nemovitostí
 • maturitní vysvědčení, výuční list, vysokoškolský diplom
 • rodný list, oddací list, úmrtní list
 • potvrzení o době trvání pojištění odpovědnosti a škodném průběhu pojištění
 • certifikáty a osvědčení o shodě
 • znalecké posudky atd.

Ověřený úřední překlad

Jak se provádí úřední překlad?

Úřední překlad neboli soudní překlad (ověřený překlad) provádí soudní tlumočník (soudní překladatel) tak, že přeložený text opatří ověřovací doložkou a otiskem kulatého razítka se státním znakem. Překlad poté neoddělitelně spojí s překládanou listinou a takto spojený ho odevzdáte.

Ověřovací doložka soudního tlumočníka

Doložka soudního tlumočníka stvrzuje, že podepsaný tlumočník/překladatel byl do funkce jmenován soudem a že jím pořízený překlad se shoduje s textem připojené listiny.

Originální listina nebo ověřená kopie listiny?

Zda se úřední překlad spojí s originálem listiny, její ověřenou či prostou kopií, rozhoduje úředník, jemuž překlad s doložkou soudního tlumočníka (úřední překlad) odevzdáváte. Informujte se prosím u úředníka, zda vyžaduje originál, nebo mu stačí kopie.

Prekladys